Surveying & Mapping Competitions Hauv Tsev Kawm Ntawv

- Feb 14, 2019-

Tomqab Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, cov tub ntxhais kawm rov qab tuaj kawm ntawv kom lawv pib kawm tshiab thiab chanllenge.


13th, Feb, muaj kev sib txeeb zoo rau ntau tus xib fwb thiab cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawm nroog tuam tsev tsim tau kev txawj siv lub chaw nres tsheb, RTK GPS thiab lwm yam ntawv coj los ua lawv lub tsev kawm ntawv.

QQ图片20190214175620QQ图片20190214175626QQ图片20190214175630

Los ntawm hom kev ua dej num no, cov tub ntxhais kawm yuav sim siv lawv cov kev paub txog rau cov tswv yim, uas yuav pab tau lawv los ua tus neeg tshawb nrhiav thaj av zoo dua los sis peb lub nroog tus neeg tsim khoom.